විධායක කමිටු රැස්වීම

යුධෝපකරණ සංගමයේ විධායක කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීම. පවතින කෝවිඩි වසංගත තත්වය යටතේ වූවද, යුධෝපකරණ සංගමයේ විධායක කමිටු රැස්වීම ජනවාරි 26 වන දින සවස ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන පරිඝුය හිදී පවත්වන ලදී. රටෙහි පවතින සෞඛ්‍යමය අවදානමි තත්වය යටතේ වුවද, ඒ සදහා රඡය විසින් ලබාදී ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් සංගමයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ අදහසින් යුතුව, සංගමයේ විධායක කමිටුව, කොලඹ 07 ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන එළිමහන් පරිඝුයේදී රැස්වන ලදි. සංගමයේ ගරු සභාපති බ්‍රිගේඩියර් ඡේපීඒ ජයවර්ධන මැතිතුමන්ගේ මැදිහත්වීම මත රැස්වීම සදභා ස්ථානය ලබාදීම සිදුවිය. පසුගිය වසරේ සිට මේ දක්වාම පවතින කෝවිඩි වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් 2020 වර්ෂය සදහා පත්වූ නිලධාරී මණ්ඩලය හා විධායක කමිටුව විසින් සැලසුම් කරන ලද වැඩ සටහන් ඉටුකරලීමට අවස්ථාවක් නොලද බැවින් සහ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් පැවැත්වීමට ඇති නොහැකියාව මත පසුගිය වසර සදහා පත්වූ නිලධාරී මඩුල්ල භා විධායක කමිටුව යටතේම 2021 වසරේදී ද සංගමයේ වැඩ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට මෙම රැස්වීමේදි තීරණය විය. ඒ බැව් සංගමයේ නිල පුවත් පත වන තන්ඩරර් පුවත්පත මගින් සමස්ථ සාමාජිකයන් ගේ දැන ගැනීමට ලක් කරන බවද පුකාශ වන ලදි. මෙම රැස්වීම සදහා එක්වන ලද නිලධාරී මණ්ඩලය හා විධායක කමිටුව පහත සඳහන් පරිදි ජායාරූපගත කර හැකි විය.